HARRUAT DETAJET TUAJA?

Terms of Use

Kushtet e Përdorimit

unodental.mk

(Kushtet e përdorimit)

Dispozitat e përgjithshme

Këto kushte të përdorimit të ueb faqes unodental.mk dhe shërbimeve dhe funksionaliteteve të saj (në tekstin e mëtejmë: Kushtet e përdorimit) përcaktojnë të drejtat dhe detyrimet për përdorimin e ueb faqes unodental.mk.

Ndalohet rreptësisht çdo rikthim i automatizuar i të dhënave nga faqja e internetit unodental.mk dhe databaza e saj.

E drejta e përdorimit të unodental.mk është personale e përdoruesit (përdoruesi mund të jetë person juridik ose fizik) dhe nuk është e bartshme te asnjë person apo subjekt tjetër. Përdoruesi është përgjegjës për mbrojtjen e konfidencialitetit të fjalëkalimit të tij. 

Përdoruesi është i vetëdijshëm dhe i vetëdijshëm se megjithëse interneti është përgjithësisht një vend i sigurt, ndonjëherë ka ndërprerje të shërbimit ose ngjarje përtej kontrollit të UnoDental dhe UnoDental nuk është përgjegjës për çdo të dhënë të humbur gjatë transmetimit të informacionit në internet. Edhe pse UnoDental synon ta ketë unodental.mk pa ndërprerje, faqja mund të jetë e padisponueshme herë pas here për çfarëdo arsye, duke përfshirë, pa kufizim, mirëmbajtjen rutinë. 

Përdoruesi e kupton dhe e pranon se në varësi të rrethanave, brenda dhe jashtë kontrollit të UnoDental , qasja në unodental.mk mund të ndërpritet ose pezullohet kohë pas kohe.

Futja e informacionit është e automatizuar përmes formularëve përkatës elektronik online në unodental.mk. 

Me futjen dhe dorëzimin e informacionit, përdoruesi i jep UnoDental të drejtën për të publikuar ato informacione në unodental.mk.

UnoDental nuk mban përgjegjësi për saktësinë, besueshmërinë dhe përmbajtjen e informacionit të futur nga përdoruesit, përkatësisht të publikuara në unodental.mk. Kompania/profesionisti që ka futur informacionin është përgjegjës për saktësinë, besueshmërinë dhe përmbajtjen e informacionit në lidhje me produktet/shërbimet dhe kompanitë/profesionistët.

unodental.mk dhe funksionalitetet e tij janë në dispozicion për individët 18 vjeç e lart. Nëse jeni të paktën 13 vjeç dhe ende nuk i keni mbushur 18 vjeç, mund ta përdorni unodental.mk nën mbikëqyrjen e prindit ose kujdestarit tuaj që pajtohet me këto Kushte të Përdorimit. Të gjithë nën moshën 13 vjeçare nuk mund të përdorin unodental.mk.

UnoDental mund t'i ndryshojë këto Kushte Përdorimi me dokument të shkruar ose elektronik. Në një rast të tillë, UnoDental do t'i njoftojë përdoruesit e tij në mënyrën e duhur, gjegjësisht përmes një njoftimi përmes unodental.mk për ndryshimin, jo më vonë se 7 ditë para hyrjes në fuqi të ndryshimit. Çdo përdorues pajtohet me këtë metodë të njoftimit për ndryshimet në Kushtet e Përdorimit.

Çdo përdorues mban përgjegjësi të plotë për veprimet e tij gjatë përdorimit të unodental.mk. Çdo përdorues pranon gjithashtu të dëmshpërblejë dhe të mbajë të padëmshëm UnoDental , oficerët dhe punonjësit e tij nga të gjitha pretendimet për dëmet dhe shpenzimet, duke përfshirë tarifat ligjore, që mund të lindin nga përdorimi i kësaj faqeje interneti nga përdoruesi fundor dhe shkelja e Kushteve të Përdorimit.

Çdo shfrytëzues i regjistruar pranon të marrë postë direkte në adresën e emailit me të cilën janë regjistruar në unodental.mk.

Përdoruesi merr përsipër që në procesin e përdorimit të Shërbimeve të ofruara nga unodental.mk të mos ngarkojë/transferojë në Serverin e tij dhe në asnjë mënyrë të mos ua zbulojë palëve të treta Përmbajtjen e Përdoruesit – informacione, të dhëna, tekst, zë, skedarë, skedarë, softuer, video, foto, grafika, materiale audio, komunikime ose çdo material tjetër ose lidhje me materiale që:

1.1. nuk janë në përputhje me legjislacionin e R. Maqedonisë, ligjet e huaja në fuqi, etikën e internetit, rregulloret e përbashkëta për mirësjelljen dhe moralin;

1.2. subjekt i pronësisë intelektuale të palëve të treta, përveç me pëlqimin e titullarit të së drejtës;

1.3. përfaqësojnë një sekret tregtar ose profesional ose lloj tjetër të informacionit konfidencial, zbulimi i të cilave është i ndaluar në bazë të kontratës, ligjit ose aktit të një organi kompetent, shtetëror ose komunal;

1.4. përmban informacione për kodet e përdoruesve të tjerë ose të drejtat e aksesit, pa pëlqimin e mbajtësve të tyre, si dhe softuer për qasje në kode ose të drejta të tilla;

1.5. përmbajnë të dhëna personale në lidhje me palët e treta ose çdo informacion tjetër të mbrojtur me ligj, përveç në përputhje me të gjitha kërkesat e zbatueshme për mbrojtjen, përpunimin dhe zbatimin e tij;

1.6. thërrasin ose përmbajnë elemente të dhunës ndaj personave ose kafshëve, poshtërimit të dinjitetit njerëzor, kërcënimeve për jetën dhe integritetin fizik të personave ose kafshëve;

1.7. përshkruaj aksidente dhe incidente apo krime të tjera të rënda;

1.8. kanë përmbajtje pornografike ose eksplicite;

1.9. shprehin ose bëjnë thirrje për diskriminim në bazë të gjinisë, racës, kombësisë, etnisë, nënshtetësisë, origjinës, fesë ose besimit, arsimit, besimeve, përkatësisë politike, statusit personal ose publik, aftësisë së kufizuar, moshës, orientimit seksual, statusit martesor, statusit të pasurisë ose ndonjë tjetër karakteristikat, si dhe propagandimi i çdo ideologjie tjetër jodemokratike;

1.10. dëmton reputacionin e mirë, nderin ose dinjitetin e palëve të treta;

1.11. thirrje për ndryshim të dhunshëm të rendit kushtetues, kryerjen e një krimi, dhunën personale ose nxitjen e urrejtjes racore, etnike ose fetare;

1.12. tregojnë dhe inkurajojnë sjellje që paraqesin rrezik për mbrojtjen e mjedisit jetësor;

1.13. përmbajnë informacione që inkurajojnë ekzekutimin e aktiviteteve terroriste dhe tema të tjera që lidhen me terrorizmin;

1.14. cenojnë të drejtat pronësore ose interesat legjitime të palëve të treta;

1.15. kanë përmbajtje të dobët dhe të paqartë;

1.16. të ketë një madhësi që tejkalon madhësinë maksimale të specifikuar në ueb faqet e ueb-faqes unodental.mk;

Nëse një përmbajtje e tillë gjendet nga UnoDental , ajo do të fshihet menjëherë. Nëse besoni se produktet dhe shërbimet lejohen për shitje sipas ligjeve në Maqedoni dhe se nuk i shkelin ato, duhet ta vërtetoni këtë. Produktet dhe shërbimet e publikuara duhet të jenë në përputhje me ligjet dhe rregulloret në veprimtarinë përkatëse në Maqedoni.

UnoDental ka të drejtë të mbledhë, ruajë, analizojë dhe përdorë të dhëna statistikore për përdorimin e unodental.mk për të njoftuar klientët, përdoruesit, palët e tjera, për t'i publikuar ato në media të tjera, për të kontrolluar besueshmërinë e përdoruesit dhe për të komunikuar me përdoruesin. në lidhje me shërbimet e unodental.mk. Megjithatë, informacioni personal për përdoruesit do të mbahen rreptësisht konfidencialë dhe nuk do t'u zbulohen palëve të treta, përveç nëse kërkohet me ligj, ose nëse ka një urdhër gjykate ose urdhër tjetër të detyrueshëm për ta bërë këtë.

UnoDental rezervon të drejtën të kontrollojë informacionin e paraqitur gjatë regjistrimit të një kompanie ose profesionisti, si dhe informacionin për çdo ofertë, produkt ose shërbim për të kontrolluar besueshmërinë e tyre. Nëse UnoDental konsideron se informacioni nuk është i vlefshëm ose nuk përputhet me këto Kushte Përdorimi, ka të drejtë ta fshijë atë.

UnoDental nuk mban përgjegjësi për ndonjë dëmtim të shkaktuar nga informacioni i postuar në lidhje me produktin, shërbimin, kompaninë ose profesionistin.

UnoDental rezervon të drejtën të shtojë, ndryshojë, përmirësojë, ndërpresë, ndërpresë shërbimet ose të prezantojë kushtet e shërbimit në unodental.mk pa njoftim paraprak.

Kushtet e përdorimit

 • Mos shkruani pikëpamje të pajustifikuara kundër konkurrencës. Deklaratat e pajustifikuara dhe/ose të pakualifikuara mund të fshihen nga UnoDental .
 • Mos përfshini informacion ose mos përdorni materiale që janë objekt i pronësisë intelektuale ose të drejta të tjera ekskluzive të një pale të tretë pa dijeninë dhe lejen e tyre.
 • Mos përfshini informacione personale në lidhje me njerëz të tjerë pa miratimin e tyre paraprak.
 • Mos reklamoni, promovoni ose promovoni ndryshe produktin ose shërbimin e tjetrit.
 • Mos promovoni oferta me shumicë për kompanitë anëtare të unodental.mk përmes opsionit Dërgo email.

Udhëzimet dhe udhëzimet bazë

 • Kur regjistroheni si person juridik (kompani), person profesionist ose fizik:
 • Futni informacion të vlefshëm për veten tuaj ose kompaninë tuaj ose kompaninë ku jeni punësuar.
 • Paraqisni dhe përdorni vetëm përmbajtje ligjore, të denjë dhe të ndershme.
 • Ju lutemi ndiqni “netiquette” gjatë futjes së të dhënave, pra këshilla është që të mos shkruani të gjithë tekstin me shkronja të mëdha ose me font të parregullt.

Politika e të drejtës së autorit, markës tregtare dhe e pronësisë intelektuale

Ndalohet rreptësisht çdo kopjim, shpërndarje, transmetim ose modifikim ose përdorim i kësaj faqeje interneti pa lejen e shprehur me shkrim të UnoDental . Çdo shkelje e kësaj politike mund të rezultojë në shkelje të së drejtës së autorit, markës tregtare ose shkeljeve të tjera të pronësisë intelektuale dhe mund t'i nënshtrojë përdoruesit përfundimtar dënimeve civile dhe/ose penale.

UnoDental nuk është përgjegjës për t'i dhënë përdoruesit indikacione nëse një material i caktuar është me të drejtë autori ose markë tregtare. Përdoruesi është vetëm përgjegjës për çdo dëm që rezulton nga çdo shkelje e të drejtës së autorit, markës tregtare, të drejtave të pronësisë ose çdo dëmtimi tjetër që rrjedh nga një paraqitje e tillë.

 

ENG:

unodental.mk

(Terms of Use)

General provisions

These terms of use of the web site unodental.mk and its services and functionalities (hereinafter: Terms of Use) define the rights and obligations for the use of the web site unodental.mk.

Any automated retrieval of data from the unodental.mk website and its database is strictly prohibited.

The right to use unodental.mk is personal to the user (the user can be a legal entity or a natural person) and is not transferable to any other person or entity. The user is responsible for protecting the confidentiality of his password. User is aware and aware that although the Internet is generally a safe place, there are sometimes service interruptions or events beyond UnoDental's control, and UnoDental is not responsible for any data lost while transmitting information over the Internet. Although UnoDental aims to have unodental.mk available non-stop, the site may be unavailable from time to time for any reason, including, without limitation, routine maintenance. User understands and acknowledges that depending on circumstances, within and beyond the control of UnoDental , access to unodental.mk may be terminated or suspended from time to time.

The entry of information is automated through appropriate electronic online forms on unodental.mk. By entering and submitting information, the user grants UnoDental the right to publish that information on unodental.mk.

UnoDental is not responsible for the accuracy, reliability and content of the information entered by users, that is, published on unodental.mk. The company/professional who entered the information is responsible for the accuracy, reliability and content of the information about the products/services and companies/professionals.

unodental.mk and its functionalities are available to individuals 18 years of age or older. If you are at least 13 years old and not yet 18 years old, you may use the unodental.mk under the supervision of your parent or guardian who agrees to these Terms of Use. Anyone under the age of 13 may not use unodental.mk.

UnoDental may change these Terms of Use by written or electronic document. In such a case, UnoDental will notify its users in an appropriate way, i.e. through an announcement via unodental.mk about the change, no later than 7 days before the change takes effect. Each user agrees to this method of notification of changes to the Terms of Use.

Each user bears full responsibility for their actions when using unodental.mk. Each user also agrees to indemnify and hold harmless UnoDental , its officers and employees from all claims for damages and expenses, including legal fees, that may arise from end user's use of this website, and violation of the Terms of Use.

Each registered user agrees to receive direct mail to the email address with which they are registered on unodental.mk.

The User undertakes in the process of using the Services provided by unodental.mk not to load/transfer to its Server and in any way not to disclose to third parties User Content – information, data, text, sound, files, files, software, video, photos, graphics, audio materials, communications, or any other materials or links to materials that:

1.1. are not in accordance with the legislation of R. Macedonia, applicable foreign laws, Internet ethics, common regulations on decency and morality;

1.2. the subject of intellectual property of third parties, except with the consent of the holder of the right;

1.3. represent a commercial or professional secret or other type of confidential information, the disclosure of which is prohibited based on a contract, law or act of a competent, state or municipal body;

1.4. contains information about other users' codes or access rights, without the consent of their holders, as well as software for accessing such codes or rights;

1.5. contain personal data relating to third parties or any other information protected by law, except in accordance with all applicable requirements for its protection, processing and application;

1.6. call for or contain elements of violence against persons or animals, humiliation of human dignity, threats to the life and physical integrity of persons or animals;

1.7. depict accidents and other serious incidents or crimes;

1.8. have pornographic or explicit content;

1.9. express or call for discrimination based on gender, race, nationality, ethnicity, citizenship, origin, religion or belief, education, beliefs, political affiliation, personal or public status, disability, age, sexual orientation, marital status, property status or any other characteristics, as well as propagating any other non-democratic ideology;

1.10. harm the good reputation, honor or dignity of third parties;

1.11. call for a violent change of the constitutional order, commit a crime, personal violence or incite racial, ethnic or religious hatred;

1.12. show and encourage behavior that poses a danger to the protection of the living environment;

1.13. contain information that encourages the execution of terrorist activities and other topics related to terrorism;

1.14. violate the property rights or legitimate interests of third parties;

1.15. have poor quality and unclear content;

1.16. have a size that exceeds the maximum size specified on the web pages of the unodental.mk website;

If such content is found by UnoDental, it will be deleted immediately. If you believe that the products and services are allowed for sale according to the Laws in Macedonia and that they do not violate them, you should prove it. The published products and services must be in accordance with the Laws and regulations in the relevant activity in Macedonia.

UnoDental has the right to collect, store, analyze and use statistical data about the use of unodental.mk in order to notify its customers, users, other parties, publish them in other media, check the reliability of the user and communicate with the user regarding the services of unodental.mk. However, personal information about users will be kept strictly confidential and will not be disclosed to third parties unless required by law, or if there is a court order or other mandatory order to do so.

UnoDental reserves the right to check the information submitted during the registration of a company or professional, as well as information about any offer, product or service in order to check their reliability. If UnoDental considers that the information is not valid or does not comply with these Terms of Use, it has the right to delete it.

UnoDental is not responsible for any damages caused by the posted information about the product, service, company or professional.

UnoDental reserves the right to add, change, upgrade, terminate, discontinue services or introduce terms of service on unodental.mk without prior notice.

Terms of use

 

  • Do not write unwarranted views against the competition. Unwarranted and/or unqualified statements may be deleted by UnoDental.

  • Do not include information or otherwise use material that is the subject of intellectual property or other exclusive rights of a third party without their knowledge and permission.

  • Do not include personal information relating to other people without their prior approval.

  • Do not advertise, promote or otherwise promote another's product or service.

  • Do not promote a bulk offer to unodental.mk member companies via the Send Email option.

Basic guidelines and instructions

 

  • When registering as a legal entity (company), professional or natural person:

  • Enter valid information about yourself or your company or the company you are employed by.

  • Submit and use only legal, decent and honest content.

  • Please follow "netiquette" when entering data, that is, the advice is not to write the entire text in capital letters or irregular font.

Copyright, Trademark, and Intellectual Property Policy

Any copying, distribution, transmission, or otherwise modification or use of this website without the express written permission of UnoDental is strictly prohibited. Any violation of this policy may result in copyright, trademark or other intellectual property violations and may subject the end user to civil and/or criminal penalties.

UnoDental is not responsible for providing the user with indications as to whether certain material is copyrighted or trademarked. User is solely responsible for any damages resulting from any infringement of copyright, trademark, proprietary rights or any other damages arising from such submission.

 

TOP